O nas

FUNDACJA Caritas Super Omnia Est im. Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego

Fundacja Caritas Super Omnia Est jest fundacją, która powstała aby upamiętniać postać i heroiczną postawę błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Wicek był wzorem pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia – aż do ofiary z siebie. Potrafił być przejawem absolutnego Dobra w miejscu pozornego panowania absolutnego zła, który chorym i umierającym poświęcił swoje życie, gorliwie głosząc im Chrystusową Ewangelię i odważnie niosąc duchową pomoc, dotkniętym zaraźliwą chorobą.

Pragniemy, aby przykład jego nadzwyczajnej służby drugiemu człowiekowi, nawet w tak ekstremalnych warunkach, jakie panowały w niemieckich obozach koncentracyjnych, mógł być ukazywany młodzieży i społeczeństwu w różnych krajach Europy i świata. To niezwykłe świadectwo życia i śmierci wspaniałego człowieka, jakim był Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski chcemy ukazać światu.

Celem Fundacji jest upamiętnianie postaci i dokonań Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, a także krzewienie postaw patriotycznych, popularyzacja polskiego dziedzictwa i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji oraz kreowanie pozytywnego obrazu Polski w świecie.

Ważnym elementem, w który chcemy się zaangażować jako fundacja jest pomoc misjom. Praca misyjna była marzeniem księdza Frelichowskiego. Mamy kontakt z księżmi w Zambii,  którzy stworzyli pierwszą kaplicę błogosławionego Stefana Frelichowskiego w Afryce. Właśnie im chcemy  w miarę naszych możliwości pomagać w pierwszej kolejności.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i historycznym, między innymi: organizowanie spotkań, pokazów filmowych, wystaw, plenerów, koncertów,
 2. przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym między innymi: prelekcje, spotkania integracyjne, stypendia, konkursy dla młodzieży,
 3. przedsięwzięcia o charakterze sportowym,
 4. organizowanie sympozjów i konferencji;
 5. współpracę międzynarodową oraz organizowanie wymiany międzynarodowej,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej oraz produkcji filmowej,
 7. ustanawianie wyróżnień, celem ich przyznawania osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów statutowych fundacji,
 8. współpracę z Polonią i Polakami na świecie,
 9. współpracę z instytucjami publicznymi, ośrodkami naukowymi, muzeami i innymi organizacjami obywatelskimi,
 10. prowadzenie witryny internetowej prezentującej działalność statutową Fundacji,
 11. zorganizowanie muzeum pamięci Błogosławionego Stefana W. Frelichowskiego,
 12. współpracę z wolontariuszami, chętnymi do wspomagania działań statutowych Fundacji,
 13. służbę drugiemu człowiekowi w podejmowaniu dzieł miłosierdzia,
 14. budowanie duchowej łączności wśród młodzieży z całego świata w duchu pokoju i pojednania.

Zadania publiczne realizowane przez fundację:

„CZUWAJCIE MT 24,42”

Opis osiągniętych rezultatów:

Wydanie albumu „CZUWAJCIE MT 24,42”; format 25,5 x 32,5 cm, pełen kolor, gramatura 170g/m2, 280 stron, okładka twarda, obwoluta kolorowa, nakład 1500 szt.

Egzemplarze albumów zostały rozesłane do 12 krajów, ponad 32 środowisk na świecie: Australii, Argentyny, Białorusi, Francji,  Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Ukrainy, USA, Wlk. Brytanii. 

Album rozbudził świadomość historyczną, pogłębił wiedzę o historii ruchu harcerskiego i historii Polski,  a także wpływu nauczana Ojca Świętego Jana Pawła II na organizacje harcerskie. Dzięki albumowi nastąpiło także  pogłębienie wiedzy na temat nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II oraz osoby błogosławionego  Stefana W. Frelichowskiego.

Zdobyta przez odbiorców zadania wiedza historyczna i ukazane nauczanie Papieża-Polaka spowodują dalsze przekazywanie myśli JP2 młodemu pokoleniu harcerek i harcerzy  na świecie. Album zostanie wykorzystany przez polonijnych wychowawców harcerskich jako narzędzie  metodyczne  w interpretowaniu harcerskich ideałów  jako wypełnianie obowiązków służby Polsce oznaczającej powinności patriotyczne i obywatelskie, a także służbę bliźnim opartą na poczuciu przynależności i współodpowiedzialności za wspólnoty, w których harcerki i harcerze żyją – wspólnotę ogólnoludzką, narodową, wspólnotę kraju osiedlenia i wreszcie najbliższą – rodzinę. Dzięki wzorcom zaprezentowanym w albumie harcerze staną się użyteczni jako obywatele – czynni, odpowiedzialni, aktywni uczestnicy życia społecznego.

„FRELICHOWSKI W SIECI – harcerska droga”

Opis osiągniętych rezultatów:

1. Streaming – koncert na żywo

Koncert został wyprodukowany 7 listopada 2020 r. o godz.19.30 Koncert składał się z 12 specjalnie przygotowanych utworów muzycznych poświęconych Patronowi Harcerstwa Polskiego, błogosławionemu księdzu Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu. Koncert poprowadził znany aktor Rafał Szałajko, natomiast wstęp przygotował kustosz Sanktuarium Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, ksiądz Wojciech Niedźwiecki. Odbiorcami koncertu była harcerska młodzież polonijna oraz harcerze mieszkający w kraju. Koncert łącznie obejrzało w dniu premiery 6,2 tys. osób. Natomiast do dnia 30.11.2020 roku koncert obejrzało prawie 12 tys. osób.

2. Płyta CD wydana została w grudniu 2020 r. w nakładzie 1000 szt.  Płyta była przeznaczona dla harcerskiej młodzieży polonijnej i harcerzy mieszkających w kraju.

„Harcerskie Spotkania w Drodze”

Opis osiągniętych rezultatów:

1. Strona internetowa

Zbudowana została strona www.frelichowski.pl. W pierwszym roku udało się nam otworzyć ze stroną do grupy liderów harcerskich z 12  krajów: Australia, Argentyna, Białoruś, Francja,  Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Ukraina, USA, Wlk. Brytania, Zambia. Osób, które podejmą się pracy metodycznej  wśród młodzieży harcerskiej na świecie z wykorzystaniem nauczania błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego.  Udało się utworzyć kontakt z grupą liderów harcerskich z USA, Kanady, W. Brytanii, Argentyny, Australii, Litwy, Białorusi i Ukrainy pracujących metodycznie z nauczaniem i osobą patrona Harcerstwa Polskiego oraz włączenie w te działania  docelowo grupy 1000 osób z kraju i za granicy.

2. Wirtualne spotkania konferencyjno-kulturalne 

Przygotowaliśmy 11 konferencji. Każda konferencja  odbywała się z udziałem artystów – muzyków na przestrzeni kwietnia-grudnia 2020 r. 1) 23 kwietnia, 2) 23 maja 3) 23 czerwca 4) 12 września, 5) 10 października,  6) 7 listopada, 8) 5, 12,13,14,15,16, 27 grudnia. Rezultatem było stworzenie grupy liderów harcerskich z USA, Kanady, W. Brytanii, Argentyny, Australii, Litwy, Białorusi i Ukrainy pracujących metodycznie z nauczaniem i osobą patrona Harcerstwa Polskiego. Każda konferencja miała swoją premierę na FB fundacji lub Sanktuarium Błogosławionego Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu. Konferencje zapowiadane były i transmitowane także przez stronę www. frelichowski.pl

3. Wydanie książki „Guziki sutanny” ks. Sławomira Odra

Jest to dwujęzyczne ( polsko-angielskie) wydanie specjalnie na zamówienie polonijnych środowisk harcerskich w USA, Kanadzie, Wlk. Brytanii i Australii. Książki zostały rozesłane do 12 krajów na całym świecie: Australia, Argentyna, Białoruś, Francja,  Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Ukraina, USA, Wlk. Brytania, Zambia.

4. Wydanie Albumu „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój Mt 5,9”  w 75. rocznicę śmierci błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego i 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Dachau. Album; format 25,5 x 32,5 cm, pełen kolor, gramatura 160, 264 stron, okładka twarda, obwoluta kolorowa, nakład 1500 szt. Albumy zostały rozesłane do 12 krajów na całym świecie: Australia, Argentyna, Białoruś, Francja,  Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Ukraina, USA, Wlk. Brytania, Zambia. Album rozbudził świadomość o prawdziwej historii harcerstwa i polskiej historii a także pogłębił wiedzę o historii ruchu harcerskiego  a także wpływu nauczana JP2 na organizacje harcerskie. mamy nadzieję, że po przeczytaniu albumu nastąpiło także  pogłębienie wiedzy na temat nauczania JP2 oraz osoby błogosławionego S.W. Frelichowskiego. Liczymy że zdobyta wiedza historyczna i ukazane nauczanie JP2 spowodują dalsze przekazywanie nauczania młodemu pokoleniu harcerskiemu na świecie.

5. Notatnik X. Stefan Frelichowski: Format A5, 96 stron, kolor, nakład 1000 szt. Notatnik został rozesłany do 12 krajów, na całym świecie: Australia, Argentyna, Białoruś, Francja,  Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Ukraina, USA, Wlk. Brytania, Zambia.

6. Wyprodukowano 150 szt. koszulek z postacią Frelichowskiego.

7. Wyprodukowano gadżety promocyjne w ilości 1000 szt; magnesy oraz wstążki na rękę.