O nas

FUNDACJA Caritas Super Omnia Est im. Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego

Fundacja Caritas Super Omnia Est jest fundacją, która powstała aby upamiętniać postać i heroiczną postawę błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Wicek był wzorem pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia – aż do ofiary z siebie. Potrafił być przejawem absolutnego Dobra w miejscu pozornego panowania absolutnego zła, który chorym i umierającym poświęcił swoje życie, gorliwie głosząc im Chrystusową Ewangelię i odważnie niosąc duchową pomoc, dotkniętym zaraźliwą chorobą.

Pragniemy, aby przykład jego nadzwyczajnej służby drugiemu człowiekowi, nawet w tak ekstremalnych warunkach, jakie panowały w niemieckich obozach koncentracyjnych, mógł być ukazywany młodzieży i społeczeństwu w różnych krajach Europy i świata. To niezwykłe świadectwo życia i śmierci wspaniałego człowieka, jakim był Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski chcemy ukazać światu.

Celem Fundacji jest upamiętnianie postaci i dokonań Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, a także krzewienie postaw patriotycznych, popularyzacja polskiego dziedzictwa i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji oraz kreowanie pozytywnego obrazu Polski w świecie.

Ważnym elementem, w który chcemy się zaangażować jako fundacja jest pomoc misjom. Praca misyjna była marzeniem księdza Frelichowskiego. Mamy kontakt z księżmi w Zambii,  którzy stworzyli pierwszą kaplicę błogosławionego Stefana Frelichowskiego w Afryce. Właśnie im chcemy  w miarę naszych możliwości pomagać w pierwszej kolejności.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i historycznym, między innymi: organizowanie spotkań, pokazów filmowych, wystaw, plenerów, koncertów,
 2. przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym między innymi: prelekcje, spotkania integracyjne, stypendia, konkursy dla młodzieży,
 3. przedsięwzięcia o charakterze sportowym,
 4. organizowanie sympozjów i konferencji;
 5. współpracę międzynarodową oraz organizowanie wymiany międzynarodowej,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej oraz produkcji filmowej,
 7. ustanawianie wyróżnień, celem ich przyznawania osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów statutowych fundacji,
 8. współpracę z Polonią i Polakami na świecie,
 9. współpracę z instytucjami publicznymi, ośrodkami naukowymi, muzeami i innymi organizacjami obywatelskimi,
 10. prowadzenie witryny internetowej prezentującej działalność statutową Fundacji,
 11. zorganizowanie muzeum pamięci Błogosławionego Stefana W. Frelichowskiego,
 12. współpracę z wolontariuszami, chętnymi do wspomagania działań statutowych Fundacji,
 13. służbę drugiemu człowiekowi w podejmowaniu dzieł miłosierdzia,
 14. budowanie duchowej łączności wśród młodzieży z całego świata w duchu pokoju i pojednania.

Zadania publiczne realizowane przez fundację:

Rok 2022

Informacja Fundacji Caritas Super Omnia Est im. Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego informuje o realizacji zadania publicznego pn. „Pro Amici Vincenti”.

„Pro Amici Vincenti”

W roku 2022 r. przypada dwudziesta rocznica ustanowienia bł. ks. phm.  Stefana Wincentego Frelichowskiego (druha Wicka) Patronem Harcerstwa Polskiego oraz 20. rocznicy ostatniej harcerskiej Białej Służby ze świętym Janem Pawłem II w Polsce i zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu, a także 111. rocznicy wydania przez Andrzeja Małkowskiego pierwszego rozkazu harcerskiego, uznawanego jako początek Harcerstwa Polskiego. Wokół przydających w tym roku rocznicy Fundacja Caritas Super Omnia Est przygotowała specjalny program obchodów pod nazwą „Pro Amici Vincenti”.

Program jest realizowany w ramach uzupełniających się czterech działań, które odbędą się: Toruniu, Warszawie, Wilnie, Fenton i Londynie oraz Buenos Aires.

Chęć uczestnictwa w programie zgłosiły: Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, Harcerstwo Polskiego na Łotwie, Harcerski Hufiec „Wołyń” i Lwowski Hufiec „Barć” z Harcerstwa Polskiego na Ukrainie oraz środowiska Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Polski z Argentyny, Irlandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Wielkiej Brytanii.

W Toruniu i  Warszawie odbyły się spotkania  pod nazwą „Pro Amici Vincenti”. W Wilnie spotkamy się pod hasłem  „Wilno – Miasto Miłosierdzia”. W Londynie przyświecać nam będzie hasło „Mała Polska nad Tamizą”, a w Buenos Aires „Virgen Negra – Reina de Polonia”.

Jesteśmy przekonani, że program umożliwi konsolidację środowisk młodzieży polskiej w rozsianej na wielu kontynentach krajach wokół idei chrześcijańskich i harcerskich. Spotkania w różnych krajach umożliwią prezentacji osiągnięć poszczególnych środowisk harcerskich oraz będą okazją do wymiany.

Wartość dofinansowania 553 620,00 zł. Całkowita wartość zadania 583 620,00 zł.

Zadanie publiczne finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy „Polonii i Polakom za granicą 2022”.

Rok 2021

Fundacją Caritas Super Omnia Est im. Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego informuje o realizacji zadania publicznego pn. „Frelichowski 2021”.

Zadanie będzie realizowane w ramach trzech uzupełniających się działań:

 1. Warsztaty online dla młodzieży polonijnej, realizowane we współpracy z lokalnymi środowiskami, przygotowane w zakresie trzech tematów:
  • przedwojenne harcerstwo z Druhem Wickiem (tradycja, patriotyzm, działanie na rzecz wspólnego dobra)
  • życie codzienne młodego Wicka (realia życia w II Rzeczypospolitej).
  • ksiądz Wicek wśród więźniów (miłosierdzie, pomoc bliźniemu, opieka nad chorymi, informacje o niemieckich obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej).
 2. Wystawa „Wicek – kapłan, męczennik, harcerz” – skierowana do młodzieży polonijnej, zostanie opracowana pod względem merytorycznym i plastycznym przez zespół Fundacji, a następnie udostępniona w formie elektronicznej na stronie www.frelichowski.pl. Środowiska polonijne, uczestniczące w projekcie będą miały możliwość korzystania z niej w formie elektronicznej, bądź wydrukowania plansz i prezentacji w sposób tradycyjny.
 3. Publikacja edukacyjna „Szlakiem błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego” – książka dla młodzieży, pokazująca drogę życiową Druha Wicka w szerokim kontekście historycznym. Będą to także: Chełmża, Pelplin, Toruń, niemieckie obozy koncentracyjne w Stutthof, Sachsenhausen i Dachau. Publikacja będzie ilustrowana zdjęciami i ilustracjami.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Frelichowski 2021

DOFINANSOWANIE
129 000 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ
139 000 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021”.

Rok 2020

„CZUWAJCIE MT 24,42”

Opis osiągniętych rezultatów:

Wydanie albumu „CZUWAJCIE MT 24,42”; format 25,5 x 32,5 cm, pełen kolor, gramatura 170g/m2, 280 stron, okładka twarda, obwoluta kolorowa, nakład 1500 szt.

Egzemplarze albumów zostały rozesłane do 12 krajów, ponad 32 środowisk na świecie: Australii, Argentyny, Białorusi, Francji,  Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Ukrainy, USA, Wielka Brytanii. 

Album rozbudził świadomość historyczną, pogłębił wiedzę o historii ruchu harcerskiego i historii Polski,  a także wpływu nauczana Ojca Świętego Jana Pawła II na organizacje harcerskie. Dzięki albumowi nastąpiło także  pogłębienie wiedzy na temat nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II oraz osoby błogosławionego  Stefana W. Frelichowskiego.

Zdobyta przez odbiorców zadania wiedza historyczna i ukazane nauczanie Papieża-Polaka spowodują dalsze przekazywanie myśli JP2 młodemu pokoleniu harcerek i harcerzy  na świecie. Album zostanie wykorzystany przez polonijnych wychowawców harcerskich jako narzędzie  metodyczne  w interpretowaniu harcerskich ideałów  jako wypełnianie obowiązków służby Polsce oznaczającej powinności patriotyczne i obywatelskie, a także służbę bliźnim opartą na poczuciu przynależności i współodpowiedzialności za wspólnoty, w których harcerki i harcerze żyją – wspólnotę ogólnoludzką, narodową, wspólnotę kraju osiedlenia i wreszcie najbliższą – rodzinę. Dzięki wzorcom zaprezentowanym w albumie harcerze staną się użyteczni jako obywatele – czynni, odpowiedzialni, aktywni uczestnicy życia społecznego.

„FRELICHOWSKI W SIECI – harcerska droga”

Opis osiągniętych rezultatów:

1. Streaming – koncert na żywo

Koncert został wyprodukowany 7 listopada 2020 r. o godz.19.30 Koncert składał się z 12 specjalnie przygotowanych utworów muzycznych poświęconych Patronowi Harcerstwa Polskiego, błogosławionemu księdzu Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu. Koncert poprowadził znany aktor Rafał Szałajko, natomiast wstęp przygotował kustosz Sanktuarium Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, ksiądz Wojciech Niedźwiecki. Odbiorcami koncertu była harcerska młodzież polonijna oraz harcerze mieszkający w kraju. Koncert łącznie obejrzało w dniu premiery 6,2 tys. osób. Natomiast do dnia 30.11.2020 roku koncert obejrzało prawie 12 tys. osób.

2. Płyta CD wydana została w grudniu 2020 r. w nakładzie 1000 szt.  Płyta była przeznaczona dla harcerskiej młodzieży polonijnej i harcerzy mieszkających w kraju.

„Harcerskie Spotkania w Drodze”

Opis osiągniętych rezultatów:

1. Strona internetowa

Zbudowana została strona www.frelichowski.pl. W pierwszym roku udało się nam otworzyć ze stroną do grupy liderów harcerskich z 12  krajów: Australia, Argentyna, Białoruś, Francja,  Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Ukraina, USA, Wlk. Brytania, Zambia. Osób, które podejmą się pracy metodycznej  wśród młodzieży harcerskiej na świecie z wykorzystaniem nauczania błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego.  Udało się utworzyć kontakt z grupą liderów harcerskich z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Argentyny, Australii, Litwy, Białorusi i Ukrainy pracujących metodycznie z nauczaniem i osobą patrona Harcerstwa Polskiego oraz włączenie w te działania  docelowo grupy 1000 osób z kraju i za granicy.

2. Wirtualne spotkania konferencyjno-kulturalne 

Przygotowaliśmy 11 konferencji. Każda konferencja  odbywała się z udziałem artystów – muzyków na przestrzeni kwietnia-grudnia 2020 r. 1) 23 kwietnia, 2) 23 maja 3) 23 czerwca 4) 12 września, 5) 10 października,  6) 7 listopada, 8) 5, 12,13,14,15,16, 27 grudnia. Rezultatem było stworzenie grupy liderów harcerskich z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Argentyny, Australii, Litwy, Białorusi i Ukrainy pracujących metodycznie z nauczaniem i osobą patrona Harcerstwa Polskiego. Każda konferencja miała swoją premierę na FB fundacji lub Sanktuarium Błogosławionego Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu. Konferencje zapowiadane były i transmitowane także przez stronę www.frelichowski.pl

3. Wydanie książki „Guziki sutanny” ks. Sławomira Odra

Jest to dwujęzyczne (polsko-angielskie) wydanie specjalnie na zamówienie polonijnych środowisk harcerskich w USA, Kanadzie, Wlk. Brytanii i Australii. Książki zostały rozesłane do 12 krajów na całym świecie: Australia, Argentyna, Białoruś, Francja,  Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Zambia.

4. Wydanie Albumu „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój Mt 5,9” w 75. rocznicę śmierci błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego i 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Dachau. Album; format 25,5 x 32,5 cm, pełen kolor, gramatura 160, 264 stron, okładka twarda, obwoluta kolorowa, nakład 1500 szt. Albumy zostały rozesłane do 12 krajów na całym świecie: Australia, Argentyna, Białoruś, Francja,  Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Zambia. Album rozbudził świadomość o prawdziwej historii harcerstwa i polskiej historii a także pogłębił wiedzę o historii ruchu harcerskiego  a także wpływu nauczana JP2 na organizacje harcerskie. mamy nadzieję, że po przeczytaniu albumu nastąpiło także  pogłębienie wiedzy na temat nauczania JP2 oraz osoby błogosławionego S.W. Frelichowskiego. Liczymy że zdobyta wiedza historyczna i ukazane nauczanie JP2 spowodują dalsze przekazywanie nauczania młodemu pokoleniu harcerskiemu na świecie.

5. Notatnik X. Stefan Frelichowski: Format A5, 96 stron, kolor, nakład 1000 szt. Notatnik został rozesłany do 12 krajów, na całym świecie: Australia, Argentyna, Białoruś, Francja,  Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Zambia.

6. Wyprodukowano 150 szt. koszulek z postacią Frelichowskiego.

7. Wyprodukowano gadżety promocyjne w ilości 1000 szt.: magnesy oraz wstążki na rękę.