HARCERSKIE SPOTKANIA W AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWIE

Zadanie będzie realizowane w listopadzie 2023 r. w formie spotkania polskich harcerzy i połączonego z aktywnościami szerzącymi wiedzę o Stefanie Wincentym Frelichowskim. Zadanie jest skierowane dla harcerek i harcerzy z Okręgu USA Związku Harcerstwa Polskiego. Program został przygotowany wokół przypadającej 20. rocznicy ustanowienia Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego. Umożliwi wymianę doświadczeń oraz wzajemnej prezentacji osiągnięć poszczególnych środowisk harcerskich.

Zadanie jest kontynuacją projektu PRO AMICO VINCENTI zrealizowanego w roku 2022 przez Fundację „Caritas Super Omnia Est” im. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022.

Odbiorcami zadania będą harcerki i harcerze z okręgu ZHP w USA przedstawiciele środowisk harcerskich z Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii oraz środowiska skupione wokół harcerstwa, rodziny polonijne, działacze polonijni. Uczestnicy uroczystości, warsztatów i odbiorcy wystawy – ok. 500 osób. Projekt umożliwi konsolidację środowiska młodzieży polskiej w wielu krajach, wokół idei chrześcijańskich i harcerskich.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Harcerskie spotkania w Amerykańskiej Częstochowie

DOFINANSOWANIE
100 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
106 000 zł

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.