Über das Projekt

Projekt ma charakter edukacyjny i skierowany jest do młodzieży, w szczególności z Polski i Niemiec, ale nie tylko. Organizacjami uczestniczącymi w nim są dwie organizacje pozarządowe, których jednym z zadań statutowych jest prowadzenie działalności edukacyjnej i działanie na rzecz upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego.

Głównym celem jest szerzenie wśród młodych ludzi idei aktywnej i nieugiętej postawy pomocy drugiemu człowiekowi na wzór ludzi, którzy działali na rzecz drugiego człowieka w najbardziej nieludzkich warunkach. Na kanwie przygotowanej publikacji, poprzez serię spotkań wyłoniono najbardziej zainteresowaną i empatyczną grupę młodzieży. Razem z nimi przeprowadzono szereg działań mających na celu propagowanie postaw pełnych człowieczeństwa i chęci pomocy drugiemu człowiekowi. Następnie w trakcie kilkudniowych warsztatów "w drodze" najbardziej aktywna młodzież zaangażowana w projekt wraz z liderami organizacji młodzieżowych została przeszkolona w umiejętnościach organizowania projektów promujących postawy "nieugiętości" w obronie godności własnej i innych ludzi.

W następstwie podjętych działań powstało "Bractwo" będące wspólną płaszczyzną działania młodzieży i wychowawców, które w stałej formule poniesie idee programu do szerokiej rzeszy młodzieży i pozwoli multiplikować osiągnięcia projektu w następnych latach.

Przygotowane w trakcie realizacji projektu publikacje, film edukacyjny oraz portal edukacyjno-społecznościowy pozwolą przekonać kolejne grupy i generacje młodych ludzi do podążania ścieżką wytyczoną przez "nieugiętych" i samodzielnie realizować projekty wyrabiające wśród młodzieży postawę ochrony ludzkiej godności nie tylko w czasach zagrożenia, ale w codziennym, często szarym życiu. Udział w naszych działaniach liderów grup i organizacji młodzieżowych z terenu UE pozwolił na zaszczepienie promowanych projektem idei w tych organizacjach, co przyczyni się w przyszłości do trwałego i szerokiego realizowania założonych celów.

Kończąca realizację projektu konferencja pozwoliła nie tylko na przedstawienie i promowanie osiągniętych rezultatów, ale także na przyciągnięcie do wypracowanych idei i pomysłów kolejnych wychowawców i młodzieży. Realizacja tego projektu stała się szczególnie istotna teraz, gdy kryzys emigracyjny dzieli UE. Wyrobienie w młodych ludziach, za pomocą metod edukacji nieformalnej, postaw chętnej pomocy potrzebującym ze szczególnym naciskiem na ochronę ich godności jest niezwykle potrzebne.

Działanie Bractwa i portalu pozwoli z upływem czasu stale zwiększać liczbę zaangażowanej młodzieży i przybliżać im wartości solidarności społecznej.

 

Über das Projekt

Das Projekt hat einen Bildungscharakter und ist an Jugendliche – vor allem aus Polen und Deutschland, aber auch als weiteren Ländern, gerichtet. Bei den beteiligten Organisationen handelt es sich um zwei Nichtregierungsorganisationen, zu deren Satzungsaufgaben Führung von Bildungsaktivitäten und Aktivitäten, die der Verbreitung des polnischen nationalen Erbes dienen,  gehören.
 

Das Hauptziel des Projekts besteht in der Verbreitung der Idee des aktiven und unbeugsamen Handels und der Hilfe für Mitmenschen nach dem Vorbild von Menschen, die sich auch unter den grausamsten Bedingungen für Andere einsetzten. Auf der Grundlage von einer vorbereiteten Publikation und mehrerer Treffen hat eine Gruppe von äußerst interessierten und emphatischen Jugendlichen ausgesucht. Gemeinsam mit ihnen führte man eine Reihe von Aktivitäten durch, die das Handeln von ungewöhnlich menschlichen und hilfsbereiten Personen bekannt machten.  Ferner wurden die aktivsten Jugendlichen im Rahmen von mehrtägigen Workshops „unterwegs” in einem Projekt mit Leitern von Jugendorganisationen geschult. Die Schulungen dienten dem Ziel, Fähigkeiten zu entwickeln, die ein „unbeugsames“ Handeln zum Schutz der eigenen Würde und der Würde der Mitmenschen ermöglichten und förderten.

Als Folge von diesen Aktivitäten entstand eine „Bruderschaft”, eine gemeinsame Plattform für die Aktivitäten von Jugendlichen und  Erziehern. Sie soll die Ideen des Programms einer großen Anzahl von Jugendlichen näher bringen und die Ergebnisse des Projekts in den kommenden Jahren vervielfältigen.

Die im Rahmen des Projekts vorbereiteten Veröffentlichungen, Lehrfilm und ein Lern- und Sozialportal werden weitere Gruppen und Generationen von Jugendlichen davon überzeugen, dem von den „Unbeugsamen” eingeschlagenen Weg zu folgen und selbständig Projekte zu realisieren, die unter den Jugendlichen ein menschenwürdiges Handeln fördern. Der Schutz der Menschenwürde ist nicht nur in Zeiten der großen Gefahr, sondern auch im häufig grauen Alltag von großer Bedeutung. Die Teilnahme von Gruppen- und Organisationsleitern aus Ländern der EU an unseren Aktivitäten wird es ermöglichen, die durch das Projekt verbreiteten Ideen bei den Organisationen einzuimpfen. Es wird in der Zukunft zu einem ständigen und breitangelegten Realisieren von festgesetzten Zielen führen.  

Die Abschlusskonferenz des Projekts ermöglichte nicht nur die Vorstellung und Förderung von erreichten Ergebnissen, sie übte zudem eine Anziehungskraft auf weitere Erzieher und Jugendliche. Die Realisierung dieses Projekts ist besonders in den Zeiten der Emigrationskrise, die die EU teilt, besonders wichtig. Es ist äußerst wichtig, daran zu arbeiten, dass die Jugendlichen durch einen nicht-formalen Unterricht ein Handeln im Geiste der Hilfsbereitschaft für bedürftige Menschen und zum Schutz der Menschenwürde, kennenlernen.  

Die Aktivität der „Bruderschaft“ und des Portals wird in Laufe der Zeit die Anzahl der engagierten Jugendlichen vergrößern und ihnen Werte der sozialen Solidarität näher bringen.